Bhebha mfana

Bhebha mfana

Nov Mrs Luvuno: Laliyinganga uMawula, uma wake wakha into noma wantshontsha entshimini yomuntu, umuntu wayakulona…. Kukhona uGiboji la ngezansi wayekade engushef -khukha esibhedlela sase St. Kwakuthi uma benokhisimusi wabo, lezizinto zabo abazenzayo, basilethele nathi. Lezozinto abazigayile kanjalo ngoba phela siyizakhamuzi zandawonye, uyabona kwabangani bethu. Mangabe kuvuthwa omango, ubone befika besilethela omango noma izinto ezitshaliwe. Mrs Luvuno: Nje, kusukela ngaleso sikhathi ngo 57, ngoba baze basuka bona ngoba sebe thole indawo lapha phesheya amandiya asukake.

Kwakukhona uSuliman owayela,owayenezinkomo kusengwa izinkomo kwakhe ezimbili, enamakhosikazi amabili eyisulumane.

Lasuka la eVerulam, layothenga umuzi eVerulam. Lona belingakhohlwa ke kusakhona uMrs Dube, ukuthi lisuke eVerulam ngosuku luka mamDube limulethele ikhekhe njalo nje selisuka eVerulam. Mrs Luvuno: Umkhulu Dube esashona, nami ngafika esashona, ehhe ngafika esashona.

Ngoba washona ngo umkhulu Dube mina ngafika la ngo ngomshado. Mrs Luvuno: Ngeza ngo mendo la ngo kwaku Okthoba, kuze kube imanje. Mbali: Zikhona mhlampe gogo izinto ezazenzeka mhlampe la ngenxa yendaba zodlame ezathintana nawe nje? Mrs Luvuno: Hayi udlame ke phela lafika mtakwethu, lashishiliza ke lona ubaba walayikhaya,washona ngo Siqala ukuluzwa nje kude ngo 88, siqala ukuluzwa silibuka silibuka. Hayi lafika ngo lokhuzana, ngikhumbula ukuthi ngangikhumula inzila ngo 19…ngo 90, end of 90 ngangikhumula.

Hayike lapho, kwakukhona umuzi wakaNgiba la ngasenhla, umama uNgiba. Ngikhumula ingubo,ingubo ezimnyama, eeh! Sebeyabulawa abantu, kushiswa imizi. Kukhona untombazana wathi, ma naba sebenkankumuzi. Mrs Luvuno: Sekuphele unyaka. Wakhiya emnyango, angithi kuyadliwa namakhosikazi aphelele endlini, kwaqhuma inhlamvu, ngaphakathi emakhosikazini ayadla, izingane zabafana, abantu, ngathi kuncono kufe mina. Kukhona ezangena kuma-wodrobe, ngathi ngizothini konina, ngaphuma mina ngahlala phandle kwakuseyindlu endala kuvirandi ngahlala ngimbethe itshali, ngoba phela uma umdala owasemakhaya khona inhlonipho awukuhlukani nengubo emnyama, ngahlala phandle ngathi kuncono kufe mina kunezingane zabantu.

Kwakungu Buthelezi lo owayengibuza, ngiyamazi waye inyanga la edayisa impepho. Ngathi ubaba walayikhaya usewashona njengoba ningibona ngimbethe kade ngikhumula izinto ezimnyama.Mina nomzala sina 50 asisenamadoda ashona kudala. Izingane zethu sezikhulile se ziyasebenza eyami yokuqala ina 32 umfana oseganiwe. Okamzala una Maye isizungu siyasibulala. Kumnandi khona lokho uma sesizishwashwada nomzala ukuthi ubani ubethini ekufebeni nasekuphingeni besingekho lapho nomzala.

Besikitazwa yikho ukuzwa ukuthi sisawaheha amadoda, ahalayo ayeze akhiphe izilimi ngaphandle lapho ayengeke aze asithole ngoba sasikwazisa ukuthi sishadile. Ukudliwa amanye amadoda size sakuqala abayeni bethu bengasekho. Ayabhilida bo nawo amakhosikazi namadoda awo. Awayifuni nakuyizwa indaba yabafelokazi abazidlisa satshanyana eduze namadoda abo.

Lapho-ke umuntu wake wathi ukudliwadliwa. Konakala esengicika esenza izinto ezazingenziwa ngisho nawumyeni wami, ukungibeka isandla. Nezingane zami kwathi azimbulale zamkhomba isango sehlukana phela izingane ziyadinwa ukubona umuntu edla ingquza kayise wazo bese eyaxhaphaza. Ngivakashele umzala endlini yeRDP ahlala kuyo uma esemsebenzini maye indlala yepipi iyangibulala.

Sesazinikela otshwaleni nomzala sizidlela iwhiskey sekuhwalele. Siyaxoxa sibalisa ngokuqhanyelwa okungaselashwa mpipi wandoda. Umzala ubesangixoxela ngomfana oke amthengele utshwala adakwe abe inqaba. Uthi uyamkhumbula njengoba sithenge lewhiskey ngoba naye uke amthengele baphuze. Akunjalo gazi ngiyafa khona ukuqhanyelwa ukulala angisakwazi ephendula.

Pho-ke umyekelani umfana? Kuncane gazi kulingana nomfana wami ngiyabona kuna Kuthi kusemnandi ikhale iphone kamzala. Ukuphi my boy? Kunele kungangena okomfana akubambe ngqi umzala esedakiwe. Angethule esemnandi umzala. Ngibone ukuthi kusangexwaya okomfana.Lendaba elandelayo ayilona iqiniso,yindaba yokwenza sithokozele u Friday sisonke kanye nonyaka omusha,injalo nje ayikugqugquzeli lokhu okuyingqikithi yayo,but yizinto lezi ezenzakalayo,so if wena ungazwani nemikhuba plz ungalokothi ufunde ngoba uzosiqedela ubumnandi,ngcela udlulele kwenye i pos coz maningi,thina bantu esisasebenzelwa imizwa futhi silele ngabanye sizozinceda,abenza ama arrangements okuncedana akusiyo indaba yakho noma yami leyo,ngeyabo bobabili or bobathathu uma bezimisele nge 3sum,ngyabonga,uma uythandile ngcela ukubona o like ekugcineni kwayo.

Ulamana nobaba. Uyathanda ubaba omncane ukuba ngiyomsiza nakuba kukhona udadewethu ozalwa nguye ngqo. Akamdala kakhulu usisi lona ngoba ungedlula ngeminyaka emithathu. Use'tertiary'mina ngisaf unda u'matric'. Besidayisa sobabili usuku lonke.

Sihleli silinde imoto ezokusilanda sigoduke.

Nokho ikhombisa ukuba 'late'. Phela labafana abashayelayo banomkhuba wokuthi uma sebe'late'bangabe beseza. Into edala lokho ukuthi ikamelo elingemuva esitolo linombhede,izingubo,okokupheka nokokugeza.

Avule ithini likafishi udade sidle. Phela izitolo zasemakhaya zibuye zihwebe ngobhiya. Yiwona ofaka imali kakhulu. Namaphoyisa awahluphi kakhulu ngamalayisense. Usisi lo avule ibhiya. Ngiyamazi uyawuthanda ubhiya nakuba engaphuzi kakhulu. Nami ngithi ngibonwa ubani ibhamama. Kuphele omunye kulandele omunye.

oMama AbaziThandelayo uKubhejwa

Ziye kanjalo elandelana amabhodlela. Sihleli embhedeni sekuyacaca ukuthi lemoto ayizi. Nosisi lona usekhulumela phezulu. Umbhede uwodwa lapha endlini. Asho athathe indishi usisi lona athele amanzi angene ekamelweni eliyisitolo athi ukugeza.

Abuye lapho esefake ubra nepitikoti elifishane. Amathanga kasisi amhlophe athi bhanya! Akhombise ukungabi nandaba nakho konke.

Athi uma esengena engutsheni aphakamise idolo elilodwa sakumisa amangqolo. Ipitikoti lakhe lihlehle libe lifushane kakhulu. Ngilibone lonke ingaphakathi lethanga likadadewethu.

Ngize ngibone nokuthi iphenti akalifakile. Ngibone ngemfukumfuku yezinza. Ngiqalaze esitolo ngilibone elenekile. Ubeliwashela ukuliphinda ngakusasa. Umuntu akaze angamqhanyelelwa udadewabo noma isihlobo. Kodwa lokhu engikubonile kusisi kungishokhe kakhulu. Ngingazi ukuthi ngizothini. Ngabe kungcono ukuba akusiye udadewethu.Some of them will never send you messages or even say Helloand the worse part, they just read what you send and they will never reply to you!!

Send this message to everyone on your list and see who will respond. If they send this back to you, it means they are your true loving friends. This is the only way to prove their Friendship and so you will know who is your caring. Mina nomzala sina 50 asisenamadoda ashona kudala. Izingane zethu sezikhulile se ziyasebenza eyami yokuqala ina 32 umfana oseganiwe. Okamzala una Maye isizungu siyasibulala. Kumnandi khona lokho uma sesizishwashwada nomzala ukuthi ubani ubethini ekufebeni nasekuphingeni besingekho lapho nomzala.

Besikitazwa yikho ukuzwa ukuthi sisawaheha amadoda, ahalayo ayeze akhiphe izilimi ngaphandle lapho ayengeke aze asithole ngoba sasikwazisa ukuthi sishadile. Ukudliwa amanye amadoda size sakuqala abayeni bethu bengasekho. Ayabhilida bo nawo amakhosikazi namadoda awo. Awayifuni nakuyizwa indaba yabafelokazi abazidlisa satshanyana eduze namadoda abo. Lapho-ke umuntu wake wathi ukudliwadliwa.

Konakala esengicika esenza izinto ezazingenziwa ngisho nawumyeni wami, ukungibeka isandla. Nezingane zami kwathi azimbulale zamkhomba isango sehlukana phela izingane ziyadinwa ukubona umuntu edla ingquza kayise wazo bese eyaxhaphaza. Ngivakashele umzala endlini yeRDP ahlala kuyo uma esemsebenzini maye indlala yepipi iyangibulala.

Sesazinikela otshwaleni nomzala sizidlela iwhiskey sekuhwalele. Siyaxoxa sibalisa ngokuqhanyelwa okungaselashwa mpipi wandoda. Umzala ubesangixoxela ngomfana oke amthengele utshwala adakwe abe inqaba. Uthi uyamkhumbula njengoba sithenge lewhiskey ngoba naye uke amthengele baphuze. Akunjalo gazi ngiyafa khona ukuqhanyelwa ukulala angisakwazi ephendula. Pho-ke umyekelani umfana? Kuncane gazi kulingana nomfana wami ngiyabona kuna Kuthi kusemnandi ikhale iphone kamzala.

Ukuphi my boy? Kunele kungangena okomfana akubambe ngqi umzala esedakiwe. Angethule esemnandi umzala. Ngibone ukuthi kusangexwaya okomfana. Awu utshwala ngokwehlela ngezansi.

Sengiqhanyelwe engingakwazi inkinga angazi ngizayiqaqa ngithini lenkinga. Ngiyabona umzala ingathi ucothele khona lokhu komfana. Futhi ngiyasola sengathi umuntu wakhe lona. Kusekuncane nakho yize kunomzimba, kulingana nezinsizwa esizizalayo khona kuzinakele utshwala. Iyabuthanda utshwala lengane.

Ngeke ubhebhele la mfana

Isihloko sengxoxo sisishintshe sinomzala. Izintombi kuphendula umfana. Ziyafa indlala izingane zabantu uzibona nini?Lendaba elandelayo ayilona iqiniso,yindaba yokwenza sithokozele u Friday sisonke kanye nonyaka omusha,injalo nje ayikugqugquzeli lokhu okuyingqikithi yayo,but yizinto lezi ezenzakalayo,so if wena ungazwani nemikhuba plz ungalokothi ufunde ngoba uzosiqedela ubumnandi,ngcela udlulele kwenye i pos coz maningi,thina bantu esisasebenzelwa imizwa futhi silele ngabanye sizozinceda,abenza ama arrangements okuncedana akusiyo indaba yakho noma yami leyo,ngeyabo bobabili or bobathathu uma bezimisele nge 3sum,ngyabonga,uma uythandile ngcela ukubona o like ekugcineni kwayo.

Ulamana nobaba. Uyathanda ubaba omncane ukuba ngiyomsiza nakuba kukhona udadewethu ozalwa nguye ngqo. Akamdala kakhulu usisi lona ngoba ungedlula ngeminyaka emithathu. Use'tertiary'mina ngisaf unda u'matric'. Besidayisa sobabili usuku lonke. Sihleli silinde imoto ezokusilanda sigoduke. Nokho ikhombisa ukuba 'late'. Phela labafana abashayelayo banomkhuba wokuthi uma sebe'late'bangabe beseza. Into edala lokho ukuthi ikamelo elingemuva esitolo linombhede,izingubo,okokupheka nokokugeza.

Avule ithini likafishi udade sidle. Phela izitolo zasemakhaya zibuye zihwebe ngobhiya. Yiwona ofaka imali kakhulu. Namaphoyisa awahluphi kakhulu ngamalayisense. Usisi lo avule ibhiya. Ngiyamazi uyawuthanda ubhiya nakuba engaphuzi kakhulu. Nami ngithi ngibonwa ubani ibhamama. Kuphele omunye kulandele omunye. Ziye kanjalo elandelana amabhodlela.

Sihleli embhedeni sekuyacaca ukuthi lemoto ayizi. Nosisi lona usekhulumela phezulu. Umbhede uwodwa lapha endlini. Asho athathe indishi usisi lona athele amanzi angene ekamelweni eliyisitolo athi ukugeza.We will be blessing the mic and preaching the spirit of ubuntu. Sartuday 24 May I, Sbu, Lungile and Shanna were invited to their end of the semester party to bless the show with the spoken word.

Even when electricity cutted off they digged candles from their rooms and lit the house for us to recite and the house was jam-packed. Thanks also for choosing me as the poet of the day although I dislike poetry to be weighed and judged because we speak our minds.

May God extend your living Thanks to the Springfield poetry evening for their invitation on Thursday I enjoyed the audience. I'm no longer going to DUT since the exams are now around the corner.

Isishimane recites at Howard College poetry evening on Wednesdays. Anyway I've long been courting this chick The poetry evening hosted by the YMCA South Africa which is held every Wednesday from 18h00 till late will kickstart from this week, the 06th of August The evening is a platform for all perfoming artists with an emphasis on poetry, stand-up comedy and music. It is an open mic. We register your name, call your trademark and you bless the mic, honour the podium and entertain the easily entertained audience with your performance which can either be poetry, stand-up comedy, a musical instrument to play or be part of the audience.

It is also an open mic with a take no-nonsense crowd. One needs to be strong there but one learns a lot from the session. Mqhawe High School at Inanda I'm coming there.

Although not sure of the date but surely its during the week starting from the 11th of August. Yo ntombazane Uyazi uyangihlanyisa Futhi uyangihlahlamelisa Amahips ,amalips kuvele kuthi angikukisse Those sexy eyes drive me crazy Kuvele kuthi angikwenze isex Sengizwa ngishiselwa nayigazi Kodwa y ungihlanyisa ka so Uyazi phela ngawe ngingazishaya ziphele ezelobolo Twenty five wezinkukhu it what you deserve Kodwa ngoba uwena ungcono u -6 wezimbuzi Never izinkomo khohlwa Phela neyakho inkomo ayisaphelele Ku Joe uwena, ku Mandla, uwena, ku Myende uwena….

Ube nje ungunamba bani kodwa Uma ziphelele zizonke? Newer Post Older Post Home. Comments Atom. Angisasheli sengiya-adviser proffessional in courting.

Widget- Watch this. My Blog List. Le nkondlo 9 years ago. Born via the womb of inkosazane yakwaNduli by the name of Thokozisile. Mphumeleli grew up in both the area of eMaphephetheni, Ndwedwe, and Matabetulu eNanda.

The year saw Mphumeleli setting his foot for the first time at school. Very shy but confident Mphumeleli grew the skills of artistry through ukudweba whilst attending Hlengimpilo and Mcetshwa Primary Schools. His high school journey began in the new millenium, year at Mqhawe High School where he schooled until In these years Mphumeleli never dreamed of being a poet nor a writter. He achieved numerous awards for being the top History learner in different school terms.

In 2 Mphumeleli next destination became the dusty remote areas of Mgangeni, between Ixopo and Umzinto in the south of KwaZulu-Natal. He left his mother's family, uncles and friends and headed to his surname, Ngidi.Lokhu kwalandela emuva kokuthi ngiyeke isikole. Ngo ngakhulelwa umntwana wami wokuqala. Ngathola umfana, igama lakhe uDumisani. Ngase ngihamba-ke ngiyohlala naye ubaba womntwana. Emuva kukaDumisani ngaphinda ngathola omunye umfana, uThami.

Owesithathu kwaba intombazana, uZandile. Kuthe emuva kwalo wesithathu, ngithi kwakuwu, sasesishada-ke. Sasihlezi kahle, impilo imnandi kabi. Ngangithi noma ngiphuma kobeletha anginese kahle ngingahlupheki, apheke.

Kodwa kuthe la sengithola lo owesine umntwana, uSipho, hayi kwaqala ukubheda manje. Waqala ukuthi aqonywe. Wangena esilingweni sokuphuza utshwala. UNono ngamthola ngo Ngimtholela esibhedlela eKing Edward. Umyeni wami ngaze ngabuya esibhedlela engazange ngisho azongibheka nakanye.

Izinkumbulo zaseNanda – Florence Fikile Luvuno

Ngisho nokuthi ashaye ucingo nje, cha. Bangikhipha esibhedlela ngosuku olwalandela ubusuku engabeletha ngabo. Bathi kugcwele. Ngangingenalo ngisho isenti ephaketheni. Ngathi ngiyobuza kubashayeli bama-ambulense ukuthi ayikho yini eya KwaMashu, bathi cha. Ngabona omunye ubaba ngaphesheya komgwaqo emi phansi kwesihlahla. Ngicela imali yokugibela.


thoughts on “Bhebha mfana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *